Uddannelsens opbygning

Stablede klodser som symbol på uddannelsens udvikling og struktur

ADHD Professionel er en uddannelse, der strækker sig over godt et halvt år. Uddannelsen indeholder 18 hele undervisningsdage, fordelt på seks moduler af tre dages varighed. Dertil kommer små opgaver mellem moduler (1-2 timers varighed), en større midtvejsopgave (4-5 timer) og en afsluttende opgave (8-10 timer). Mellem moduler skal deltagerne coache for at få erfaring udenfor undervisningsrammen.

Der bliver tilbud om fem øveaftener mellem moduler, hvis der er interesse for det.

Modulerne ligger med ca. fire ugers mellemrum, så du får mulighed for at træne teknikker og værktøjer både på og mellem modulerne. Undervisningen er i det hele taget tilrettelagt med et stort fokus på praktiske øvelser og interaktion mellem deltagerne.

Indholdet af uddannelsen er bygget op, så du først tilegner dig en grundlæggende NLP coachingforståelse og -erfaring. Oven på den bygger vi en række NLP teknikker og metoder, der er håndplukkede fordi de er effektive i arbejdet med mennesker med diagnosen ADHD. Til sidst samler vi det hele til en effektiv og funktionel pakke, der gør det muligt for dig at gå direkte i gang med forandringsprocesser.

Hvert modul er bygget op, så det har sit eget grundtema og forfølger sit eget delmål.

Modulerne

Modul 1: Intro til coaching

Mål:

Du kan coache andre i enkle problemstillinger, som primært handler om at flytte fokus fra problemer og begrænsninger til muligheder, ressourcer og mål.

Indhold:

Du lærer den grundlæggende struktur for en coachingsession og enkle teknikker og metoder til brug i de første coachingsessioner. Du lærer problemløsende kommunikation, så du bliver i stand til at coache en person fra en problemsituation til en løsning. Du lærer at bruge dit kropssprog aktivt i din kommunikation. Vi arbejder med nogle af de grundantagelser, der gør det muligt at arbejde konstruktivt med andre mennesker, og vi ser på hvordan de er er styrende for, hvor gode vi er til at forstå hinanden, kommunikere, undervise, m.m.

Opgaver:

Træning i nyerhvervede kompetencer. Mini-opgave.

Modul 2: Dybde i coachingen

Mål:

Du kan coache mennesker i mere komplekse problemstillinger, og du er i stand til at indhente præcise og relevante oplysninger, fra både sprog og kropssprog. Du får yderligere indsigt i hvordan mennesker konstruerer deres problemer og uhensigtsmæssige adfærd. Du lærer at arbejde med mål i coachingen og at stille effektive spørgsmål.

Indhold:

Du lærer om målsætning i arbejdet med andre mennesker, konstruktiv kommunikation og spørgeteknik. Du får på dette modul et indblik i, hvordan det menneskelige sind er konstrueret og hvad det er der styrer vores humør og handlinger. Du lærer hvordan du kan hjælpe andre til at forandre uhensigtsmæssige mønstre som f.eks. stress, tab af overblik, utålmodighed, præsentations- og præstationsangst.

Opgaver:

Coachtræning med kollegaer/etc. Mini-opgave.

Modul 3: Den fulde coachingforståelse

Mål:

Du kan coache mennesker i komplekse problemstillinger, og du formår at sikre at den du coacher når en løsning af høj kvalitet. Din sproglige forståelse har taget et kvantespring og du er i stand til at forstå andre menneskers problemstillinger i langt større detalje.

Indhold:

Du lærer på dette modul hele coachmodellen og resten af de teknikker der skal til, for at du kan coache andre mennesker. Du får træning i at bruge coachmodellen, så den kommer ind under huden. Du lærer at hjælpe folk til at afkode uhensigtsmæssige tankemønstre og til at ændre på dem.

Opgaver:

Coaching af fokuspersoner + referater. Midtvejsopgave.

Modul 4: Afkodning og forandring af mønstre

Mål:

Du kan hjælpe folk med at afkode komplekse problematiske tankemønstre, og du kan hjælpe dem til at konstruere nye hensigtsmæssige tankemønstre. Du har træning i at hjælpe folk til forandring af tankegang i forhold til hukommelse, tid, struktur, stavestrategier, koncentration og andet der er nyttigt med mennesker med diagnosen ADHD.

Indhold:

Du lærer at afkode komplicerede mønstre og tankegange – og ved hvordan det kan bruges til at hjælpe andre til forandring med brug af de værktøjer og forståelser, du har fået og trænet på dette modul. Værktøjerne dækker en væsentlig del af de problemstillinger, som mennesker med diagnosen ADHD har brug for hjælp til.

Opgaver:

Coaching af fokuspersoner + referater. Certificeringsopgave.

Modul 5: Håndtering af store følelser

Mål:

Du forstår hvordan personlige træk har betydning for vores mønstre, vaner og tankegang. Du kan hjælpe folk med at forandre selv de mest fastforankrede uhensigtsmæssige mønstre og tankegange, selv hos mennesker, der normalt har svært ved forandring.

Indhold:

Du lærer om hvordan vores personlighed er konstrueret og om hvordan vi gemmer mønstre ned i det ubevidste felt. Du lærer hvordan man får mønstrene frem i bevidstheden og forandrer på dem. Du lærer at hjælpe folk til at lære af deres fejl og finde ro på i forhold til de mange ofte store følelser, der er involveret hos mennesker med diagnosen ADHD.

Opgaver:

Coaching + referater.

Modul 6: Sammenhæng og afslutning

Mål:

Du er ADHD Professionel og mestrer de mange værktøjer og metoder, så du kan hjælpe mennesker med en meget bred række problemer til at få et bedre og mere positivt liv. Du er i stand til kreativt at tilpasse værktøjer og metoder til den enkelte situation og det enkelte menneske, som du hjælper.

Indhold:

Vi samler alle delene fra uddannelsen og skaber overblik over dine evner. Vi forankrer dine nye kompetencer og ser på hvordan du kan bruge dem i netop din dagligdag.

Eksamen

Bestået uddannelse kræver tilstedeværelse på mindst 90%, samt aflevering af mini-opgaver, midtvejsopgave, certificeringsopgave, afrapportering fra coachinger og en bestået eksamen. Opgaverne er statusrapporter, der sikrer at alle er fagligt med, og giver feedback til, hvad der skal styrkes for at alle kan komme godt igennem uddannelsen.

Eksamen foregår i en afslappet atmosfære og kan måske bedre karakteriseres som en symbolsk fejring af tilegnede kompetencer.

Teori

Deltagere får en manual til kurset, der indeholder tekster og øvelser til kurset. Yderligere læses udvalgte artikler og bøger.

Tid

Uddannelsen strækker sig over godt et halvt år med 18 undervisningsdage. Uddannelsen er på i alt 120 timer fordelt på 6 moduler á 3 dage.

Der er 12-18 deltagere på uddannelsen, hvilket sikrer en god gruppedynamik.

Undervisere

Den primære underviser på uddannelsen er Bettina Lindh

Der kan på udvalgte moduler inddrages andre undervisere efter behov.

Læs mere om underviser Bettina Lindh